Toepassing en doorontwikkeling van technieken

Voor een goed verloop van een groot project is een duidelijke organisatiestructuur nodig. Naast drie thema’s voor het uitwerken van toepassingen van het digital twin-framework, hebben wij drie groepen die zich bezighouden met vier essentiële aspecten van het digital twin-framework.

Een digital twin begint bij data. Voor een goede ordening, beschrijving en toegankelijkheid van de gebruikte data en structuur hiervan wordt een systeem opgezet en knelpunten en kansen voor nieuwe inzichten geïdentificeerd en opgepakt.

De volgende belangrijke stap is de verwerking van data. Via data-analyse, modellering (artificial intelligence of mechanistisch) en de verbindingen daartussen wordt de data verwerkt. Deze stap leidt tot informatie die nieuwe inzichten kan geven voor besluitvorming. Omdat het aan elkaar koppelen van data, modellen en werkstructuren centraal staan in dit project is een speciaal team verantwoordelijk voor connectiviteit en innovaties op dit gebied. Uiteindelijk dienen de verkregen inzichten voor betere besluitvorming. Hiertoe passen wij effectieve visualisatietechnieken toe en ontwikkelen we kennis waar deze nog ontbreekt.

[onderdelen per categorie brondata, dataverwerking, visualisatie, besluitvorming nader toelichten op basis van interviews]

Van data tot besluitvorming  

Een van de grootste uitdagingen is om uitgewerkt usecases (toepassingen binnen de drie thema’s) te verbinden met het algemene framework en de elementen die worden ontwikkeld binnen de vier technische onderdelen: data, dataverwerking, visualisatie en besluitvorming. We werken daarvoor in gecoördineerde werkstromen.

Deze beginnen met de opzet van het algemene framework, vanuit de ontwikkelingen binnen de thema’s en ontwikkelingen binnen de technische digital twin-elementen. Vervolgens wordt het opgezette systeem technisch geïmplementeerd en tot slot worden de digital twin-usecases ingebouwd in de praktijk van de waterschappen en getest. Dit is het eindstation. Binnen het project gaan wij niet over tot daadwerkelijk operationele toepassing in de praktijk, omdat dit te risicovol is voor de werkprocessen en het functioneren van de waterschappen.   

In de praktijk

Wij onderzoeken wel de mogelijke effecten van het gebruik van een digital twin op de werkprocessen van de waterschappen. Het meer digitaliseren en kwantificeren van de beleidsondersteuning kan grote effecten hebben op besluitvorming en werkprocessen in het werken van een waterschap. Meer digitalisering leidt niet per definitie tot een beter functionerende organisatie. Een belangrijke vraag is dan ook: Wat kan een digital twin bijdragen aan de integratie van verschillende kennisdomeinen in het waterschap? Ook: Waar kunnen ongewenste effecten optreden, zoals het doorkruisen van de huidige gang van zaken en rolverdeling waarmee je weerstand creëert en onbedoelde verstoringen van de effectiviteit. Aandacht voor deze aspecten is van wezenlijk belang, met name omdat deze bij een technische ontwikkeling kunnen ondersneeuwen. Wij willen komen tot een daadwerkelijk nuttig systeem en leggen daarom veel nadruk op het laten landen van de digital twin in de praktijk van het waterbeheer.

Deel dit artikel